Privacyreglement

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.  (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts). Is die andere hulpverlener een waarnemend huisarts of een specialist naar wie u verwezen wordt, dan is uw toestemming niet nodig. Zowel waarnemend huisarts als behandelend specialist zijn rechtstreeks betrokken bij de behandeling, dan is uw expliciete toestemming dus niet nodig. 

Uitwisseling medicatiegegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u verkeerde, te veel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt de huisartsenpraktijk digitaal medicatiegegevens uit met een aantal andere instellingen. Dit gebeurt alleen als u verwezen wordt of medicatie voorgeschreven krijgt die kan interacteren met andere medicatie. Indien de huisarts van mening is dat medicatiegegevens voor een goede zorg aan de waarnemend huisarts op de huisartsenpost  wordt gestuurd, dan wordt u daar altijd tevoren van op de hoogte gebracht.

De praktijk wisselt deze informatie uit met onder meer: ziekenhuizen en apotheken en soms dus met de huisartenpost. Dat geeft u meer zekerheid en kan fouten voorkomen. Heeft u, in verband met uw privacy, bezwaar tegen de afspraak over uitwisseling van uw medicatiegegevens? Neemt u dan contact op met de huisarts en/of apotheker.

Elektronisch Patiënten Dossier, LSP

Het Elektronisch Patiënten Dossier, tegenwoordig LSP geheten, gaat over landelijke medische gegevens uitwisseling. Daarvoor moet u toestemming geven (opt-in). Dat is iets anders dan de gegevensuitwisseling die hierboven genoemd is. Aangezien deze huisarts van mening is dat deze manier van gegevensuitwisseling nog niet veilig is doet de praktijk daar in principe niet aan mee. Mocht u toch uw gegevens op de huisartsenpost inzichtelijk gemaakt willen hebben, dan verzoek ik u dat te melden. Dan wordt er een andere oplossing gezocht. 

 Voor de chronische zorg zoals diabeteszorg is een aparte communicatiemogelijkheid (OZIS) in het leven geroepen, waar ik via een speciaal Keten Informatiesysteem op ben aangesloten. Via dat systeem kan ik bv rechtstreeks een afspraak voor u maken met de oogarts en kan de diabetesverpleegkundige u verwijzen naar diëtist of podotherapeute. In principe dient u voor dit soort uitwisseling toestemming te geven. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Onze huisartsenpraktijk volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl

 Om er op toe te zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

 1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

c)    Doeleinden zijn:

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht, ketenzorg);

-gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid, waaronder in elk geval ook de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.

-ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)  Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:

-de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk)  verleend;

-verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

-verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

-verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b)  Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: verwerking geschiedt door de medewerkers voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

c)  Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

-een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

-de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 
3)  Organisatie van de informatiebeveiliging

De huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.

b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

c)    Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;

d)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4)  Rechten van de patiënt

a)    De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €4,50 per afschrift van een verwerking. Voor het verkrijgen van en afschrift van het volledige dossier en bij meer dan 100 pagina's wordt €25,00 als vergoeding gevraagd. Vanaf 200 pagina's wordt €50,00 als vergoeding gevraagd.

c)    De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).

d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).

e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

f)     Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk; Graag schriftelijk wenden tot de huisartsenpraktijk t.n.v.de Huisarts

g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

 Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.